Chinese Surnames – Top List 2022

Here you will find a list of the top Chinese Surnames in 2022. Statistically chosen Chinese Surnames that are both unique and popular in a beautiful way. Find inspiration and get help to pick the best name.

Top Chinese Surnames of 2022

 • Tang
 • Lee
  Wang
 • Huang
  Yang
 • Zhou
 • Ming
  Zhang
 • Han
 • Long
  Liu
 • Chen
 • Cheung
  Lam
 • Hong
 • Pinyin
 • Song
 • Among
 • Wong
 • Sun
 • Chan
 • Zhao
 • Jin
 • Zheng
 • Wei
  Xiāo
 • Anhui
  Huáng
 • Chiu
  Ooi
 • Cheng
 • Zhāng
 • Henan
 • Hokkien
 • Chou
  Wee
 • Chén
  Kang
 • Chin
 • Liú
  Chang
 • Kong
 • Yuan
 • Lín
 • Yáng
 • Chao
 • Wáng
 • Shi
 • Yao
 • Yeung
  Liao