Anime Names – Top List 2022

Here you will find a list of the top Anime Names in 2022. Statistically chosen Anime Names that are both unique and popular in a beautiful way. Find inspiration and get help to pick the best name.

Top Anime Names of 2022

 • Rin
 • Sora
  Man
  Naruto
 • Dai
 • Natsu
 • Makoto
 • Kuro
 • Daiki
 • Sakura
  Akira
 • Ken
 • Kaoru
  Aoi
  Arata
  Isamu
  Ichigo
 • Hero
  Osamu
 • Shinji
 • Hinata
  Michi
 • Masashi
  Asuka
 • Yumi
 • Shin
 • Hiro
 • Haru
 • Izumi
 • Sasuke
 • Yuuki
  Usagi
 • Daisuke
  Akane
 • Goku
 • Kaede
 • Hideaki
 • Inuyasha
  Hideo
  Yasu
 • Noburu
  Itachi
 • Kohaku
 • Hotaru
  Chiharu
 • Hikari
  Hikaru
  Rei
  Ayaka
 • Michiko
  Toru
  Shinobu
 • Hiroshi
 • Maki
 • Haruka
 • Miyuki
 • Shizuka
  Asami
 • Kei
  Mikio
 • Etsuko
  Fumio
  Ayame
  Kyo
 • Saki
 • Ryuu
  Tatsuya